Regulamin

§ 1.

[Definicje]

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie sklepu internetowego oznaczają:

 1. Właściciel Sklepu - spółka Gift Mall Sp. z o.o. z siedzibą w 00-446 Warszawa, ul. Franciszkaska 3A/35, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000827394, numer NIP 7010969605, numer REGON 385511771 , tel.: +48 881 645 986 adres email: [email protected] ;
 2. Sklep – Sklep internetowy Gift Mall, który prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie Regulaminu;
 3. Regulamin – Regulamin Sklepu internetowego będący integralną częścią Umowy, regulujący zasady i warunki zamawiania przez Klienta towarów za pośrednictwem Internetu w ramach Sklepu;
 4. Umowa – umowa sprzedaży zawiera pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem, na mocy której Właściciel Sklepu zobowiązuje się przenieść na Klienta własność towaru i wydać mu towar, a Klient zobowiązuje się towar odebrać i zapłacić Właścicielowi Sklepu cenę;
 5. Klient - osoba będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 K.c., która dokonuje zakupu towaru za pośrednictwem Sklepu;
 6. Odbiorca Towaru – osoba niebędąca Klientem, która w zamówieniu złożonym przez Klienta została wskazana jako adresat zamówionego Towaru;
 7. Strona internetowa – www.giftmall.pl
 8. Towar – produkty, które Klient może zamówić w Sklepie za pośrednictwem Strony internetowej i następnie nabyć na podstawie Umowy zawieranej z Właścicielem Sklepu;
 9. K.c. - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459, ze zm.);
 10. Dzień roboczy - oznacza każdy dzień powszedni, z wyłączeniem sobót oraz dni określanych jako ustawowo wolne od pracy;
 11. Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 683, ze zm.).
 12. E-karta podarunkowa - karta podarunkowa w postaci elektronicznej, wysyłana na podany adres mailowy podczas składania zamówienia. 

§ 2.

[Postanowienia ogólne]

 1. Warunkiem zawarcia Umowy jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
 2. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych. Każda ze stron Umowy jest bezwzględnie zobowiązana do stosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu. Treść Regulaminu jest dostępna na Stronie internetowej.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy K.c.
 4. Do korzystania z Serwisu internetowego za pośrednictwem Internetu niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW.

§ 3.

[Warunki zakupu]

 1. Sklep internetowy www.giftmall.pl prowadzi sprzedaż Towarów za pośrednictwem sieci Internet, zamówienia przyjmowane są na Stronie internetowej. Zamówienia można składać poprzez formularz dostępny na Stronie internetowej.
 2. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.
 3. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów K.c., a zatem złożenie zamówienia przez Klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia Umowy. Klient wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna określonego Towaru. Do zawarcia Umowy dochodzi z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Klienta z zastrzeżeniem treści § 4 ust. 3 oraz 5 Regulaminu.
 4. Dla Klienta i Sklepu wiążące są informacje zawarte na Stronie internetowej przy kupowanym Towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka Towaru, jego cechy i warunki wykorzystania.
 5. Oferta sklepu obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, a zamówienia realizowane są wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 6. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w dni ustawowo wolne od pracy rozpatrywane są w pierwszym Dniu roboczym następującym po dniu, w który zamówienie zostało złożone.
 7. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż następujących Towarów:
 • a) E-kart Podarunkowych z nominalną kwotą zasilenia zewnętrznych producentów;
 • b) E-kart Uniwersalnych giftmall. 

§ 4.

[Potwierdzenie i weryfikacja zamówień]

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta. W przypadku gdy zamówienie ma być zrealizowane (przesłane) do Odbiorcy Towaru, Klient jest zobowiązany podać także niezbędne dane Odbiorcy Towaru.
 2. Od momentu potwierdzenia złożenia zamówienia przeprowadzana jest jego weryfikacja. Weryfikacja odbywa się telefonicznie lub poprzez pocztę e-mail. Następnie Karta Podarunkowa jest przesyłana do Odbiorcy na wskazany adres e-mail.
 3. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia lub ograniczyć sposób płatności gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty. Sklep zastrzega, że jest uprawniony do odmowy przyjęcia zamówienia w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w tym m. in. w następujących przypadkach:
 • a) gdy nie posiada danego Towaru na stanie (w magazynie);
 • b) Klient podał niewłaściwe lub nieprawdziwe dane i nie jest możliwa jego weryfikacja;
 1. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Sklep przekaże informację o stanie zamówienia na wskazany przez Klienta adres e-mail lub poinformuje telefonicznie na numer podany przez Klienta, proponując Klientowi możliwość:
 • a) anulowania całości zamówienia z obowiązkiem zwrotu Klientowi zapłaconej ceny;
 • b) anulowania zamówienia w części z obowiązkiem zwrotu Klientowi zapłaconej ceny za niezrealizowaną część zamówienia.

§ 5.

[Płatność]

 1. Klient dokonuje płatności przelewem na wskazany przez Sklep rachunek bankowy lub za pomocą systemu płatności, dostępnego na stronie giftmall.pl.
 2. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar zamówiony znajduje się na magazynie. W przeciwnym wypadku Klient jest informowany o zaistniałej sytuacji i podejmowane są rozmowy na temat dalszej realizacji zamówienia (przedłużenie czasu realizacji bądź anulowanie zamówienia). Treść § 4 stosuje się odpowiednio.
 3. Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym są cenami wyrażonymi w PLN. Płatności należy dokonywać w złotych polskich (PLN).

§ 6.

[Wysyłka towaru]

 1. Zamówiony Towar Sklep wysyła  za pomocą wiadomości mailowej.
 2. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sklepu.
 3. Czas realizacji zamówienia – natychmiast od momentu otrzymania wpłaty. W wyjątkowych sytuacjach czas realizacji zamówienia może się przedłużyć, o czym Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub za pomocą wiadomości mailowej.
 4. Zamówienie wysyłane jest na adres e-mail,  wskazany w formularzu jako adres dostawy. Nie ma możliwości zmiany adresu po dokonaniu wpłaty zgodnie z treścią ust. 2.
 5. W razie podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia.

§ 7.

[Zwroty i reklamacje]

 1. Wszystkie Towary oferowane przez Sklep są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.
 2. Ze względu na bezpieczeństwo kodów aktywacyjnych dla wszystkich kart podarunkowych dostępnych w katalogu giftmall - nie ma możliwości dokonania zwrotu i reklamacji.

§ 8.

[Ochrona danych osobowych]

 1. Składając zamówienie w Sklepie www.giftmall.pl, Klient przyjmuje do wiadomości, iż jego dane osobowe będą umieszczone w bazie Gift Mall Sp. z o.o. oraz  przetwarzane dla celów zawarcia umowy i realizacji zamówienia.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 3. Administratorem danych osobowych jest Gift Mall Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Fabryczna 5A, 00-446 Warszawa). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia i realizacji zamówienia.
 4. Dane osobowe Klientów przetwarzane są w celu realizacji czynności niezbędnych do realizacji zamówienia przez sklep giftmall.pl, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b) Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku i zgodnie z jego treścią.
 5. Odbiorcą danych osobowych Klientów będzie Gift Mall Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Franciszkańska 3A/35 , 00-233 Warszawa). Dane osobowe Klientów będą przechowywane przez okres trwania umowy i realizacji zamówienia oraz po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu przez okres niezbędny do zakończenia realizacji wszelkich obowiązków stron wynikających z umowy i realizacji zamówienia.
 6. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Podanie przez Klienta danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i realizacji zamówienia. Klient jest zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji zamówienia. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych zawiera również Polityka prywatności Sklepu.

§ 9.

[ Uniwersalna Karta Podarunkowa giftmall]

 1. Wydawcą Uniwersalnej Karty Podarunkowej giftmall jest Gift Mall Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, 00-233 ul. Franciszkańska 3A/35 , która jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000827394.
 2. Uniwersalna Karta Podarunkowa jest ważna przez okres 24 miesięcy od daty zakupu, tj. podlega wymianie na Karty Podarunkowe innych firm, dostępnych w katalogu giftmall w okresie wskazanym przez Wydawcę. Po okresie ważności Uniwersalna Karta Podarunkowa przepada.
 3. Uniwersalną Kartę Podarunkową można zrealizowac wyłącznie w sklepie internetowym giftmall.pl poprzez dokonanie wymiany na Karty Podarunkowe marek z katalogu do wartości zgromadzonych środków na Karcie.
 4. Nominał Karty Podarunkowej wyrażony jest w złotych polskich (PLN) i stanowi maksymalną wartość towaru lub usługi, którą Posiadacz może nabyć. Uniwersalna Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na gotówkę.
 5. Uniwersalna Karta Podarunkowa może być wykorzystana częściowo do wyczerpania dostępnych środków na Karcie.
 6. W przypadku gdy wartość nabywanych Kart przewyższy wartość środków na Uniwersalnej Karcie Podarunkowej, Klient zobowiązany jest zapłacić różnicę ceny, dostępnymi sposobami płatności.
 7. W przypadku gdy wartość nabywanych Kart  jest niższa niż wartość środków na Uniwersalnej Karcie Podarunkowej, Klientowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty.
 8. Uniwersalna Karta Podarunkowa nie jest imienna, może być przekazywana osobom trzecim.
 9. Wykorzystanie Kart Podarunkowych Dostawców zewnętrznych odbywa się zgodnie z zasadami i warunkami wykorzystania Dostawców.

§ 10.

[Postanowienia końcowe]

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na Stronie internetowej.
 2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na Stronie internetowej.
 3. Do Umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia przez Klienta.

Zwróć uwagę!

Błąd
Dziękujemy za opinię! Po moderacji opinia pojawi się na stronie
Karta podarunkowa

Działanie wykonano

Potwierdziłeś, że otrzymałeś karty podarunkowe. Dziękujemy za poinformowanie nas.
Powodzenie!
Jesteś zarejestrowany na stronie internetowej giftmall.
Coś poszło nie tak
Podczas rejestracji wystąpił błąd.
Proszę spróbować później.
Zrealizuj kartę giftmall